fbpx

Lapin ELY-keskus yhdessä muiden toimijoiden kanssa koostaa vuosittain keväällä katsauksen elinkeinoelämän päättyneeseen vuoteen. Julkaisu kulkee Lapin suhdannekatsauksen nimellä. Vuoden 2023 katsaus on julkaistu, ja tässä Lapin kauppakamarin lyhyt analyysi menneestä vuodesta ja evästykset tulevaan kasvuun.

Katsaus vuoden 2023 lukuihin (suluissa vertailu vuoteen 2022)

Väestö ja työpaikat

 • 176 150 (+350 hlö)
 • 65 % työpaikoista yksityisellä sektorilla.
 •  

Tavaravienti ja matkailun vientitulo

 • 3,878 mrd. €
 • 5,7 % koko suomen tavaraviennistä 2023 (-15 %)
 • Lappi säilytti asemansa Suomen 5. suurimpana vientimaakuntana.
 • Suhteutettuna asukasmäärään Lappi on 3. suurin vientimaakunta.
 • Matkailun vientitulo 1 mrd. €

BKT 2021: 7,074 mrd. €

Yritysten liikevaihto

 • 17,668 mrd € (-6,3 %)

Liikevaihdon ennakkoarvio

 • Teollisuus 8,769 € (-14,1 %)
 • Rakentaminen 1,042 mrd. € (-3,2 %)
 • Kaivostoiminta 0,807 mrd. € (-15,2 %)
 • Kaupan ala 2,855 mrd. € (+0,4 %)
 • Hotellit ja ravintolat 0,601 mrd € (+17,4 %), palvelut 0,533 mrd € (+18,1 %)
 • Liike-elämän palvelut 0,554 mrd € (+11,4 %)
 • Matkailun vientitulo 1 mrd € (2023)

Yritysten toimipaikkoja: 19 480

Analyysi

Vuosi 2023 oli elinkeinoelämälle erittäin vaikea. Haasteet alkoivat jo kesällä 2022. Haasteita oli useammalla sektorilla, mutta onneksi positiivisiakin valopilkkuja löytyi.

Lappi menestyi liikevaihtoluvuilla vertailtuna koko Suomea heikommin. Haastavan alkuvuoden jälkeen tapahtui nytkähdys parempaan. Lapissa kaikkien toimialojen liikevaihto väheni vuonna 2023 6,3 % edellisvuodesta, kun koko maan vastaava luku oli -3,5 %.

Kaavio, jossa kerrotaan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä Lapissa vuonna 2023. Suurin positiivinen vuosimuutos on tapahtunut matkailusektorilla.

Vuosina 2021 ja 2022 koettiin voimakas koronaelpymisen aika, ja vuoden 2023 lasku on osittain palautumista normaaliin tilanteeseen. Kuitenkin inflaatio, korkeat korot, Venäjä-pakotteet, energian hinta ja työntekijöiden saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Erityisen positiivinen asia oli Lapin väkiluvun kasvu. Väkiluku kasvoi 176 150 henkilöön, lisäystä edellisestä vuodesta 350 henkilöllä.

 

Viime vuoden suhdanteet toimialoittain

Teollisuus ja kaivostoiminta

Lapin teollisuuden ja kaivostoiminnan liikevaihto laski viime vuonna merkittävästi. Teollisuuden osalta laskua tuli 14 % ja kaivostoiminnan osalta 15 %, kun koko maan vastaavat luvut olivat 9 % ja 7 %. Laskuun vaikuttivat metallien maailmanhinnat, Venäjään liittyvät pakotteet ja maailmankaupan uusi järjestäytyminen. Vaikka vuosi oli heikko, kaivostoiminnan notkahdus nähdään todennäköisesti vain väliaikaisena osana pitkän aikavälin positiivista kehitystä.

Lue lisää

Teollisuudessa ja kaivostoiminnassa kärsittiin alaviereisestä vuodesta. Teollisuuden liikevaihto laski 14 %, koko maassa laskua oli 9 %, eli Lapin osalta lasku oli huomattavasti jyrkempi.

Laskuun vaikuttavat esimerkiksi metallien maailmanhinnat. Muita vaikuttimia ovat olleet esimerkiksi Venäjään liittyvät pakotteet, sekä maailmankaupan uusi järjestäytyminen siltä osin, että vienti Venäjälle on pyritty korvaamaan muilla kohteilla.

Teollisuuden osalta pidempi tarkastelujakso antaa hyvän perspektiivin siihen, että teollisuudessa liikevaihto on volatiilia, ja kehitys maailmantalouden kehitykseen. Teollisuuden liikevaihdon pitkän aikavälin tarkastelussa näkyvät esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisi ja koronapandemia, mutta myös Suomen talouden jähmeä kehittyminen finanssikriisin jälkeisinä vuosina.

Kaivostoiminta oli reilusti miinuksella: -15 % kun koko Suomessa keskimäärin -7 %. Tähän ovat vaikuttaneet kaivosten huoltokatkokset tai metallien hintakehitys. Kaivostoiminnan osalta notkahdus on kuitenkin todennäköisesti vain pieni ”hikka” pitkän aikavälin positiivisessa kehityksessä.

Teollisuuden viennin näkökulmasta vuosi oli myös negatiivinen, mutta tämän osalta viennin lasku vastaa koko maan tilannetta. Teollisuuden vientiliikevaihto supistui Lapissa 12,9 prosenttia ja koko maassa 11,2 prosenttia.

Kauppa

Kaupan alalla Lapissa kasvu oli 0,4 %, kun koko maassa se oli -1,7 %, eli Lapissa pärjättiin keskimääräistä paremmin. Kasvu johtui osittain matkailun lisääntymisestä ja kustannusten nousun siirtämisestä kuluttajahintoihin. Vaikka kustannukset nousivat, kaupan alan tulos oli suhteellisen hyvä vuoden 2023 muihin lukuihin verrattuna.

Lue lisää

Kaupan alalla pidettiin pää pinnalla ja kasvua oli 0,4 % kasvuun. Koko Suomen vastaava luku oli -1,7 %, joten pohjoisessa pärjättiin keskiarvoa paremmin. Lapissa pysyttiin siis loivassa kasvu-urassa.

Kaupan alan tulos on muihin vuoden 2023 lukuihin verrattuna hyvä luku. Kaupan alalla kärsittiin rajusta kustannusten noususta, mutta on todennäköistä, että kustannusten nousu on saatu siirrettyä kuluttajahintoihin.

Kaupan alan tulokseen vaikuttanee myös matkailun kasvu. Matkailussa kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut ja matkailijat käyttävät esimerkiksi Airbnb-majoitusta, jolloin he ostavat ruokaa itse valmistettavaksi majoituskohteessaan.

Matkailu (majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailupalvelut)

Matkailuliiketoiminta kasvoi Lapissa merkittävästi koko maata enemmän erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (+17 % vrt. koko maa +9,5 %). Vuonna 2023 Lapissa kirjattiin 4,9 miljoonaa yöpymisvuorokautta: yöpymisten kasvaessa 9 % ja majoitusmyynnin 23 %. Tämä osittain johtui inflaation aiheuttamista hintojen noususta. 

Lue lisää

Matkailun liiketoiminnassa Lappi kasvoi koko maata reippaasti enemmän. Matkailun osalta tunnusluvut on jaettu kahteen kokonaisuuteen: majoitus- ja ravitsemistoiminta ja matkailupalvelut. Matkailun luvuissa tulee huomioida myös erikseen tarkasteltava “liike-elämän palvelut kokonaisuus”. Henkilöstövuokrauspalveluiden käyttöön liittyvät tunnusluvut, kuten henkilöstömäärä kirjautuvat liike-elämän palveluihin ja näin ollen hieman vääristävät matkailun kokonaisuutta alaspäin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa kasvua oli 17 %, kun koko maassa kasvua oli 9,5 %. Lappi ylittää siis kirkkaasti valtakunnalliset tunnusluvut.

Rekisteröityyn ja rekisteröimättömään yöpymiseen kirjattiin vuonna 2023 4,9 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Yöpymisissä kasvua oli 9 % ja majoitusmyynnissä 23 %. Tästä voi päätellä, että inflaatio on ollut hurjaa ja kustannusten nousua on jouduttu siirtämään kuluttajahintoihin.

Mara-alan yritykset pärjäsivät kautta linjan. Yli puolet toimialan yrityksistä kasvoivat muinakin kvartaaleina. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla yli 70 % alan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Parhaiten pärjäsivät alalla yli 5 vuotta toimineet yritykset verrattuna alan tulokkaisiin.

Lapin kaikilla matkailukeskuksilla kehitys oli positiivista. Suurinta kasvu on ollut Rovaniemellä ja Saariselällä. Levillä ja Ylläksellä nähtiin keskikokoista kasvua ja Pyhä-Luostolla oli pientä kasvu liikevaihdossa. Kemi-Tornion alueella päästiin vahvaan kasvuun hitaampien koronan jälkeisten vuosien jälkeen.

Rakentaminen

Rakentamisen liikevaihto laski Lapissa 3,2 %. Lasku oli vähemmän kuin koko maassa, jossa laskua oli 5,8 %. Lapin parempaa tulosta tukivat teollisuuden suuret rakennusurakat sekä puolustusvoimien investoinnit. Matkailurakentamisen odotetaan myös kannattelevan rakennusalaa tulevana talvena.

Lue lisää

Rakentamisessa laskua, mutta Lappi pärjäsi muuta maata paremmin. Rakentamisen liikevaihto laski 3,2 %, kun koko maassa laskua oli 5,8 %. Lapin parempaa tulosta selittää esimerkiksi teollisuuden puolella käynnissä olleet rakennusurakat, kuten Metsä Groupin biotuotetehdas. Suurinvestoinneilla on siis positiivinen vaikutus kauttaaltaan.

Tällä hetkellä näkemyksemme mukaan nousussa ollut ja ensi talveen kiihtyvä matkailurakentaminen kannattelee Lapin rakennusalaa. Rakentamisessa on tällä hetkellä keskimäärin koko maata parempi tilanne.

Rakentamisen liikevaihdossa näkynee myös puolustusvoimien investoinnit, joita on esimerkiksi Lapin lennoston alueella toteutettu jo 150 miljoonan euron edestä.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminnassa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski Lapissa 2,3 %, mikä vastaa koko maan laskua (-1,2 %). Henkilöstömäärä kuitenkin kasvoi positiivisesti koko vuoden ajan. Liike-elämän palveluissa nähtiin vahvaa kasvua henkilöstövuokrauspalveluissa, joiden liikevaihto kasvoi peräti 11,4 %.

Lue lisää

Palveluliiketoiminnan kokonaisuuteen laskemme kuljetuksen ja varastoinnin sekä liike-elämän palvelut.

Kuljetuksen osalta matkailu näkyy ensimmäisen ja viimeisen kvartaalien positiivisina tuloksina. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys oli lievässä laskussa (-2,3 %), kun koko Suomessa laskua oli 1,2 %. Lapin muutos ei näin ollen tällä sektorilla poikkea koko Suomen tilanteesta liikevaihdolla mitattuna. Henkilöstömäärän kehitys oli sen sijaan läpi vuoden positiivinen.

Tulevaisuuden näkymien osalta pohjoisen logistiikka voi huoltovarmuuden realisoituessa kasvaa toimialana.

Liike-elämän palveluissa näkyy vahvasti henkilöstövuokrauksen palveluiden kasvu. Samalla esiin tulee tilastoinnin puutteet, koska liike-elämän palveluiden kategoriasta on mahdotonta erottaa, kuinka suuri määrä henkilöstä on työskennellyt matkailualalle, tai esimerkiksi rakennusalalle. Näillä aloilla henkilöstöpalveluyritysten käyttö on yleisintä. Liike-elämän palveluissa liikevaihdon kasvu oli huimat 11,4 %.

Yhteenveto ja tulevaisuus

Tulevaisuudessa Lapin elinkeinoissa painottuvat matkailu, vihreä siirtymä ja puolustusteollisuus.

 

 • Matkailun kasvu jatkuu tulevaisuudessa vahvana. Matkailu tulisi tunnistaa vientiteollisuuden alaksi. Matkailun kehittämisessä tulee painottumaan matkailun ympärivuotisuus.
 • Alustatalous on Lapille mahdollisuus ja haaste. Esimerkiksi matkailualalla digitaaliset alustat, kuten varausjärjestelmät ja matkailupalveluiden markkinointialustat, voivat houkutella enemmän matkailijoita ja parantaa asiakaskokemusta. Alustatalous voi aiheuttaa myös epäreilua kilpailuasetelmaa muun liiketoiminnan kanssa. Näitä rajapintoja tulisi jatkossa pystyä tarkentamaan.
 • Kaivostoiminnassa odotetaan pitkällä aikavälillä positiivista kehitystä erityisesti EU:n kriittisten raaka-aineiden aloitteen ja strategisen autonomian lainsäädännön myötä.
 • Lapin matkailurakentaminen, erityisesti hotelli- ja lomakeskusrakentaminen, on nousussa. Nousu voi tukea talouden kasvua tulevina vuosina. Myös puolustussektorin hankkeet ja liikenneinfran parantaminen huoltovarmuuden nimissä luovat positiivisia näkymiä.
 • Kaupan ala voi hyötyä matkailijoiden kulutuksen kasvusta.
 • Valtion panostukset TKI-toimintaan luovat positiivisia näkymiä korkeakouluyhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan.
 • Puolustussektorilla on merkittäviä mahdollisuuksia tulevina vuosina. Sektorille on tehty merkittäviä investointeja, jotka näkyvät nyt ja tulevaisuudessa Lapin yritysten toiminnassa.
 • Puolustussektorilla on mahdollisuus hyödyntää tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja NATO-maiden kanssa. Tämä yhteistyö voi sisältää yhteisiä harjoituksia, teknologioita tai kaksikäyttötuotteita. Erityisesti arktisen alueen olosuhteisiin soveltuvien teknologioiden ja taktiikoiden kehittäminen voi tarjota Lapin yrityksille uutta liiketoimintaa.

Lue koko suhdannekatsaus

Kuva: Lapin Materiaalipankki | Janne Koskenniemi / Lapland Image

Siirry sisältöön