fbpx

Lappi on vientivetoinen maakunta, jossa potentiaalisilla vientiyrityksillä on merkittäviä kasvuhaluja. Haasteina kansainvälisen viennin tiellä ovat yleinen taloustilanne ja työvoiman saatavuus. Kansainvälisen matkailun vientiarvon arvioidaan olevan jopa 520 miljoonaa euroa.

Lapin kauppakamari teetätti vientiselvityksen, jossa selvitettiin Lapin viennin nykytilaa ja mahdollisuuksia. Yleisesti Lapin voidaan sanoa olevan kokoansa suurempi vientimaakunta. Lapissa asuu noin 3 % maan väestöstä, mutta Lappi tuottaa noin 7 % Suomen viennistä. Vajaa kolmannes vientitoimintaa harjoittavista yrityksistä kertoo viennin tai ulkomaisten asiakkaiden osuuden olevan liikevaihdosta yli 70 prosenttia vuonna 2022.

Lapissa ollaan kasvuhaluisia

Kyselyyn vastanneista lappilaisista, potentiaalisista vientiyrityksistä yli 80 % hakee maltillista tai voimakasta kasvua. Voimakkaasti kasvuhaluisia yrityksiä oli eniten teollisuus- ja kaivostoiminnassa. Jotta kasvu mahdollistuisi, yritykset näkivät eniten kehitettävää markkinoinnissa ja myynnissä.

– Lappilaiset yritykset haluavat kasvaa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia suunnittelee viennin tai myynnin aloittamista uusiin kohdemaihin. Olisi kuitenkin hyvä, jos kansainvälistymispalvelut tavoittaisivat lappilaiset yritykset paremmin. Puolet vastaajista ei ollut hyödyntänyt palveluita, vaikka kasvuhalukkuus on kovaa, Lapin kauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija Antti Eteläaho summaa.

Selvitystyön tuloksena Lapin vahvuuksiksi vientitoiminnassa näyttäytyivät kansainvälisen asiakaskunnan globaalius ja Lapin yritysten hyvä ymmärrys kysyntätrendeistä sekä kilpailutilanteesta. Heikkoutena on kansainvälisten tukipalveluiden vähäinen käyttö. Lapin mahdollisuudet ovat yritysten kasvuhalukkuudessa, mutta uhkakuvia syntyy työvoiman heikosta saatavuudesta, globaalista taloustilanteesta sekä energiakriisin ja yleisesti kansainvälisten kriisien vaikutuksista kansainväliseen liiketoimintaan.

Matkailun vahvempi asemointi vientituotteeksi korostaisi entisestään Lappia vientimaakuntana

Vientiselvityksessä pyydettiin erikseen arvioimaan Lapin matkailun kansainvälistä liikevaihtoa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten matkailutuloja voitaisiin laskea mukaan maakunnan vientituloihin.

Selvityksessä arvioidaan Lapin matkailun vientiarvon olevan jopa 520 miljoonaa euroa. Kansainvälisen matkailijan matkailukysynnän arvioidaan olevan noin tuhat euroa per saapunut matkailija. Vuonna 2022 kansainvälisiä matkailijoita oli arviolta 503 000.

– Lapin matkailu on vahvasti kansainvälistä kauppaa, jossa rahan alkuperä on Suomen rajojen ulkopuolella. Tästä syystä matkailu tulee laskea jatkossa osaksi Lapin ulkomaankaupan tilastoja, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Nykyinen tilanne antaa Lapin elinkeinoista puutteellisen kuvan ja suurena haasteena on matkailun erityisesti maakunnallisten vientitilastojen tarkkuus. Selvitykseen osallistuneet yritykset kokevat matkailupalveluiden olevan tärkeä osa lappilaista vientiä, Ansala huomauttaa.

Matkailun tarkempi laskeminen kansainväliseen vientiliiketoimintaan vahvistaisi entisestään Lapin asemaa vientimaakuntana. Selvitys arvioi Lapin tavaraviennin arvoksi 5,8 miljardia euroa vuoden 2022 osalta perustuen Lapin 7 %:n osuuteen koko maan viennin arvosta.

Tutustu tarkemmin selvityksen tiivistelmään tästä.

Selvityksen toteuttivat Lapin kauppakamari ja Taloustutkimus Oy

Selvityksen tilastokatsauksessa on tarkisteltu olemassa olevia tilastoja sekä selvitetty, mitä tietoja Lapin viennistä on selvittämättä. Selvityksessä tilastokatsauksen lisäksi tehtiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana kysely kansainvälisestä liiketoiminnasta lappilaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 70 lappilaista yritystä.

Vientiselvitys on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta. Hankkeella on tarkoitus tuoda esiin Lapin kansainvälisen liiketoiminnan tilaa ja kasvun mahdollisuuksia sekä tuoda esiin tärkeitä verkostoja koskien kansainvälistä liiketoimintaa. Vientiselvitys aloittaa hankkeessa tehtävien kansainvälisen liiketoiminnan julkaisujen ja tapahtumien sarjan vuoden 2023 aikana.

Lisätiedot:

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
+358 44 577 7514

Antti Eteläaho
kansainvälisten asioiden asiantuntija / projektipäällikkö
antti.etelaaho@chamber.fi
+358 40 675 3395

Hankerahoittajien logot

Siirry sisältöön