fbpx

OP:n Suuryritystutkimus 2024:n mukaan jopa 56 % suurista suomalaisyrityksistä on vaihtanut alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi. Mistä tässä on kyse?

EU:n kestävän kehityksen raportointidirektiivin CSRD:n puitteissa suuret yritykset tulevat jatkossa kiinnittämään huomiota toimintansa kestävyysvaikutuksiin läpi koko arvoketjun. Monien pienten ja keskisuurten yritysten asiakkaat kuuluvatkin CSRD:n piiriin, mikä edellyttää tarkkoja ja luotettavia tietoja myös näiden yritysten toimittajilta.

Mikä CSRD ja miksi?

EU:n uusi vastuullisuusraportointidirektiivi eli CSRD on suunniteltu lisäämään avoimuutta ja edistämään liiketoiminnan kestävyyttä. Uuden direktiivin yhtenäiset raportointistandardit lisäävät yritysten vertailukelpoisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ymmärrystä toiminnan kestävyydestä ja ilmastoriskeistä – koko hankintaketjun kattaen. Kestävyysraportointi rinnastetaan talousraportointiin ja jatkossa direktiivin alaisten yritysten tulee sisällyttää vastuullisuusraportointi tuloslaskelman ja taseen ohella yrityksen vuosikertomukseen, jolloin ne kuuluvat muiden taloudellisten tietojen tapaan finanssivalvonnan alle.

Subjektiivinen näkemys ei enää riitä

CSRD:n mukaisesti raportoivien yritysten tulee määrittää raportoitavat asiat kaksinkertaisen olennaisuuden avulla: miten yritys vaikuttaa kestävyysseikkoihin sekä miten kestävyysseikat vaikuttavat yrityksen talouteen. Yrityksen oma arvio kestävyysvaikutuksista ei enää riitä. Työ sisältää paitsi yrityksen omaa sisäistä kehitystä, myös paljon sidosryhmien kuulemista.

Suuri osa jatkossa CSRD:n mukaisesti raportoivista yrityksistä etsiikin tällä hetkellä kumppania tämän kaksisuuntaisen olennaisuusarvioinnin tekemiseen. Asiantuntevan konsultin avulla prosessi voidaan viedä sujuvasti läpi, ilman että yritysten tarvitsee rakentaa omia työkaluja kaksisuuntaisen olennaisuuden määrittämiseen. Työ jatkuu olennaisuusmäärittelyn jälkeen hyvin todennäköisesti uusien mittareiden keruumenetelmien rakentamisella, politiikkojen ja käytänteiden luomisella. Työtä siis riittää lähitulevaisuudessa paljon jo ennen kuin itse raportointi alkaa.

Onko CSRD pelkkä velvoite vai uusi mahdollisuus?

Useat tutkimukset korostavat positiivista suhdetta yrityksen kestävyystoimien ja taloudellisen suorituskyvyn välillä. Yritykset, jotka omaksuvat kestäviä toimintatapoja, tehostavat toimintaansa ja kokevat usein myös merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että yritysvastuualoitteet voivat johtaa parhaimmillaan jopa 20 % myyntitulojen kasvuun.

Palataan vielä alkuun: 56 % suurista yrityksistä on vaihtanut alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi. Kolikolla on kääntöpuoli ja voidaankin todeta, että vastuullisuusraportointi näyttäytyy markkinoilla myös merkittävänä kilpailuetuna luoden pitkäaikaista arvoa.

Vastuullisuus osana yrityksen dna:ta

Hallituksille ja johtoryhmille vastuullisuuden integroiminen yrityksen strategiaan on välttämätöntä. Sen laiminlyönti tai satunnaiset vihreäksi maalatut nostot eivät nykypäivänä enää riitä EU:n sääntelemässä liiketoimintaympäristössä. Pitkän aikavälin menestyksen ja positiivisen muutoksen saavuttamiseksi yritysten on otettava kestävyysaiheet välttämättömäksi osaksi strategiaansa.

Greenstep on tukenut lukuisia yrityksiä vastuullisuustyön aloituksessa ja vaikutamme vahvasti myös Pohjois-Suomessa. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä vastuullisuustyössä, oli kyse sitten pienen yrityksen vastuullisuustyön aloituksesta tai suuremman yrityksen CSRD-vaatimusten taklaamisessa.

Susanna Kiviniemi
Head of Sustainability Services
susanna.kiviniemi@greenstep.fi
Greenstep Oy

Riikka Kaikkonen
Partner, Rovaniemi
riikka.kaikkonen@greenstep.fi
Greenstep Oy

Lisää tutkimuksista:
Vastuullisuus liiketoiminnan menestyksen ajurina – Greenstep
Suuryritystutkimus 2024 | OP Ryhmä | OP

Siirry sisältöön