fbpx

LAPIN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT

 

1 § Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

Lapin kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin määräämällä toiminta-alueella, joka on Lapin maakunnan alue kotipaikkanaan Kemin kaupunki.

Kauppakamarin tehtävät

Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari:

  • edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta;
  • valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa;
  • tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa;
  • harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Kauppakamarin julkisena tehtävänä on:

  • vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

3 § Kauppakamarin jäsenyys

Kauppakamarin jäsenenä voi olla:

  1. elinkeinotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö
  2. yksityinen elinkeinonharjoittaja
  3. elinkeinotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö
  4. kunta tai kuntayhtymä
  5. seurakunta tai seurakuntayhtymä

Kauppakamari voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä henkilöjäsenikseen. Kauppakamaritoiminnassa erityisesti ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä kutsua kauppakamarin kokouksessa kauppakamarin kunniajäseneksi.

Kauppakamarin jäseneksi hyväksymisestä päättää kauppakamarin hallitus. Kauppakamarin jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti kauppakamarin toimistolle.

Kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämän todetaan menettelyllään huomattavasti vaikeuttaneen kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin toimintaa.

Kauppakamarin jäsen on velvollinen suorittamaan kauppakamarille vuotuisen jäsenmaksun. Myös eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään kauppakamarin syyskokouksessa.

Jäsenenä olevien elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien jäsenmaksu määrätään jäsenten liikevaihdon tai työntekijämäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella.

Jäseninä oleville elinkeinotoimintaa edistäville yhdistyksille, yhteisöille ja kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä henkilöjäsenille määrätään kullekin oma jäsenmaksunsa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu suoritetaan myös siltä vuodelta, jona jäsen on liittynyt kauppakamariin, ellei kauppakamarin hallitus toisin päätä. Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään vuoden loppuun mennessä, kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen kauppakamarista. Kauppakamarin jäsen on velvollinen antamaan kauppakamarille vuosittain jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot.

4 § Kauppakamarin hallinto

Kauppakamarin päätösvaltaa käytetään kauppakamarin kokouksissa. Kauppakamarin asioita hoitavat hallitus sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan kauppakamarin toimisto.

Kauppakamarin hallitus voi asettaa asioiden käsittelyä ja valmistelua varten valiokuntia.

Jos Lapin kauppakamarin tai jonkin sen toimielimen on välityssopimuksen tai muun määräyksen mukaan nimettävä välimies tai välimiehet ratkaisemaan elinkeinoelämässä syntyvää tai syntynyttä riitaa, suorittaa tämän tehtävän kauppakamarin puolesta Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

5 § Kauppakamarin kokoukset

Kauppakamarin kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kauppakamarin kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun ja syyskokous hallituksen määräämänä päivän viimeistään joulukuun kuluessa.

Kevätkokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

1) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
2) valitaan kauppakamarin puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa
3) päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
4) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
5) valitaan jäsenet nimeämisvaliokuntaan
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kauppakamarin kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa kauppakamarin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kauppakamarin henkilöjäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua kauppakamarin kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. Kauppakamarin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kauppakamarin kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kauppakamarin kokouksessa puhetta johtaa kauppakamarin puheenjohtaja tai hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu kauppakamarin kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kauppakamarin kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sen tarkastavat kaksi siihen valittua henkilöä.

Kauppakamarin kokouksessa on kullakin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla jäsenellä yksi ääni. Kauppakamarin kokouksessa tulee päätökseksi asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet, jos valittuna on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Sääntöjen muuttamista, kauppakamarin purkamista tai kauppakamarin omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa tulee päätökseksi mielipide, joka on saanut taakseen kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

6 § Hallitus

Kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään kuusi (6) ja enintään neljätoista (14) jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kauppakamarin hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kokouksen puheenjohtaja. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen tehtävänä on:

1) valmistella kauppakamarin kokousten päätösasiat
2) valmistella kauppakamarin toimintasuunnitelma ja talousarvio
3) hyväksyä kauppakamarin jäsenet
4) asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia ja valita valiokuntien jäsenet
5) valita kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
6) päättää kauppakamarin sijoituspolitiikasta
7) valita ja erottaa kauppakamarin toimitusjohtaja.

7 § Toimitusjohtaja

Kauppakamarissa on toimitusjohtaja, jonka tulee huolehtia kauppakamarille kuuluvien tehtävien hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan valitsee kauppakamarin hallitus.

Toimitusjohtajan ja muiden johtavien toimihenkilöiden sekä valiokuntien tehtävät voidaan määritellä johtosäännössä, jonka vahvistaa kauppakamarin hallitus.

8§ Nimeämisvaliokunta

Nimeämisvaliokunta valmistelee kauppakamarin luottamushenkilövalintoja kauppakamarin hallituksen käsiteltäväksi.

9 § Kauppakamarin nimen kirjoittaminen

Kauppakamarin nimen kirjoittavat kauppakamarin puheenjohtaja, ja varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen.

10 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kauppakamarin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava viimeistään ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle. Hallitus esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kevätkokoukselle.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kauppakamarin kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12 § Kauppakamarin lakkauttaminen ja purkaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi peruuttaa kauppakamarin toimiluvan, jos se ei täytä kauppakamarilain 3 §:ssä mainittuja edellytyksiä.

Kauppakamarin purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kauppakamarin kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Purkamisesta on päätettävä jälkimmäisessä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Jos kauppakamari puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin kauppakamarin toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin viimeinen kauppakamarin kokous päättää.

13 § Yhdistyslaki

Ellei kauppakamarilaista muuta johdu, sovelletaan kauppakamarin toimintaan yhdistyslakia.

14 § Voimaantulo

Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat Lapin kauppakamarin säännöt. Säännöt tulevat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin rekisteröityä ne.

Siirry sisältöön