fbpx

Pohjoinen on Suomen teollisuudelle tärkeä alue. Teollisuuspolitiikassa tarvitaankin nyt kohdennettuja toimia pohjoiseen.  Tämän vuoksi olemme esittäneet, että hallitusohjelmaan kirjattu pohjoisen ohjelman valmistelu nivotaan yhteen teollisuuspoliittisen strategiatyön kanssa. Lisäksi teollisuuspoliittisen strategian laadinnassa on tärkeä huomioida muut valmistelussa olevat hankkeet, esimerkiksi mineraalistrategia, energia- ja ilmastostrategia sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Pohjoisen rooli on merkittävä jo nyt, ja kasvussa. Kaivannaisteollisuus ja siihen liittyvä jalostus sijaitsevat lähes kokonaan Pohjois-Suomessa. Lapissa on kolme toimivaa kaivosta, kuusi hanketta ja 80% koko Suomen malminetsintäinvestoinneista. Metsäteollisuuden historian suurin investointi on valmistunut Kemissä. Pohjoisessa on koko Suomen mittakaavassa merkittäviä tuotantolaitoksia, runsaasti mekaanista metsäteollisuutta, erikoistuneita teknologiateollisuuden toimijoita ja näiden alihankintaketjujen yritystoimintaa.

Pohjoinen tuottaa jo nyt teollisuudelle ja puhtaalle siirtymälle tärkeitä raaka-aineita ja energiaa. Näitä on mahdollista merkittävästi lisätä. Pohjois-Suomen investoinnit ja investointipotentiaali yltävät jopa 76 miljardiin euroon. Koko potentiaalista vahvistettuja hankkeita on vielä melko vähän, joten toimia tarvitaan. Pohjoisen roolia korostaa maailmanpolittiinen tilanne – Lappi on Suomen portti länteen ja pohjoinen on luonteva alusta Pohjoismaiselle yhteistyölle.

Pohjoiset ehdotukset teollisuuspolitiikkaan

Investointeja tukeva Pohjoinen ohjelma valmisteluun viipymättä. Varmistetaan ohjelman toteuttamisen rahoitus. Investointien luvitukseen vauhtia ja ennakoitavuutta. Käynnistyneiden hallinnollisten uudistusten lisäksi tarvitaan ympäristölupaprosessin kehittämistä.

Teollisuuden kasvun vaatimia puhtaan energian hankkeita vauhditetaan. Pohjoisessa on mahdollisuus lisätä puhtaan energian tuotantoa. Suomessa tulee varmistaa, että energiainvestoinnit etenevät, sillä ilman kohtuuhintaista energiaa teollisuuden kasvu tyrehtyy. Selvitetään tavat, joilla edistetään sähköintensiivisen teollisuuden rakentamista lähelle puhtaan energian tuotantoa

Pohjoisen väylähankkeilla tuetaan kasvua, mahdollistetaan puhtaan siirtymän investointeja ja lisätään turvallisuutta. Pohjoisen väylien korjausvelkaa pitää purkaa. Suomen ulkomaankauppa on keskittynyt lähes täysin Itämerelle. Nyt tulee varmistaa riittävät tie- ja raideyhteydet Ruotsin ja Norjan satamiin. Suomella tulee kaikissa tilanteissa olla satamayhteyksiä ulkomaankaupalle.

Matkailuala siirretään poliittisessa päätöksenteossa osaksi vientiteollisuutta ja sen toimintaedellytyksien tukemiseen panostetaan. Lapin matkailun vientiarvo oli vuonna 2023 jo miljardi euroa ja kasvunäkymät ovat hyvät.

Osaaminen, koulutus ja työvoiman saatavuus investointien mahdollistajana. Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus turvataan. Erityisiä kehittämispanoksia suunnataan niille aloille, joilla elinkeinolla on työvoima- ja osaamisvajetta. Työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton prosesseja sujuvoitetaan, lisätään vieraskielistä tutkintokoulutusta ja osoitetaan erillisrahoitusta kansainvälisille kouluille. Lisäksi tuetaan yritysten kansainvälisten osaajien vastaanottamista.

Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään niin investointien kuin turvallisuudenkin lisäämiseksi.

Katso Pohjoisten toimijoiden yhteiset ehdotukset klikkaamalla tästä

Kuva: Vastavalo | Markus Thomenius

Siirry sisältöön