fbpx

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LIIKENNEKAAREKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Liikennekaaren tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle. Nyt käsillä olevassa esityksessä on kyse kaikkia liikennemuotoja koskevasta liikennemarkkinoiden sääntelyn kokonaisuudistuksen kolmen vaiheen ensimmäisestä osasta, jossa muutokset kohdistuvat pääosin tieliikenteen sääntelyyn.

Lapin elinkeinoelämän näkökulmasta katsottuna liikennekaaren yleistavoitteet liikennejärjestelmän ja sen osien yhteentoimivuuden tarkastelusta kokonaisuutena ja uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönoton edistämisestä sekä sääntelyn vähentämisestä ovat erittäin kannatettavia, koska ne mahdollistavat entistä paremmin esimerkiksi matkailulle erittäin tärkeiden matkaketjujen rakentamista. Sääntelyn purkaminen tältä osin tulee lisäämään Lapin matkailijamääriä ja mahdollistamaan lähivuosina uusia matkailuinvestointeja. Hienoa on myös se, että esityksessä on pyritty huomioimaan alueiden saavutettavuuden näkökulma ja esitykseen on sisäänkirjoitettu alueellinen joustavuus. Lapin kaltaisella harvaan asutulla alueella on tärkeä, että alueen olosuhteiden tunteminen vaikuttaa suoraan liikennelupien ja erityisesti taksiliikenteen sääntelyyn.

Metsät, malmit ja matkailu ovat Lapin elinkeinoelämän perusta. Kaikki mainitut toimialat ovat maakunnan suhdannetietojen, tilastotietojen ja tulevaisuuden odotusten valossa kasvusuunnassa. Lapin tieliikenneverkkoon kohdistuu kuljetusintensiivisten toimialojen johdosta kasvavia paineita, eikä digitalisaatioon vahvasti panostettaessa sovi unohtaa riittävää panostusta tiestön kunnossapitoon.  Metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden kuljetuksissa korostuvat kustannustehokkuus, toimitusvarmuus, liikenneväylien kunto ja välityskyky. Esitykseen nähden nämä seikat tulee huomioida myös alempiasteisen tiestön osalta.

Esityksessä on monia kohtia, joilla edistetään yritysten markkinoille pääsyä, kilpailua ja joilla puretaan henkilö- ja tavaraliikenneyritysten hallinnollista taakkaa. Muutosesitys pakollisesta yrittäjyyskurssista luopumisesta on oikeansuuntainen askel pois kuljetusalan ylisääntelystä. Taksiliikennettä koskevien muutosten osalta huolenaiheena on, että uudet toimijat hyödyntäisivät Lapin matkailukeskuksissa liiketoimintaansa pelkästään sesongit, mikä voi heikentää taksipalvelujen saatavuutta sesonkien ulkopuolella. Esityksen kohdat, jotka koskevat pienimuotoisen toiminnan rajaamista luvanvaraisuuden ulkopuolelle, on omiaan luomaan riskiä paitsi harmaan talouden merkityksessä, myös turvallisuusnäkökulmasta. Esimerkiksi lastiturvallisuus ei ole yksiselitteinen asia, vaan vaatii yritysten koulutusta. Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta kuljetustoimialan toimijoita (niin yksityisiä kuin julkisia) tulee kohdella tasapuolisesti edellyttämällä toiminnalta yhtäläisiä vaatimuksia.

Esityksessä seuraavat vaiheet mukaan lukien on kyse merkittävästä muutoksesta, jonka yksityiskohtaisemmat vaikutukset eivät ole vielä täysin hahmotettavissa. Yritysvaikutuksia tulisikin selvittää vielä tarkemmin ennen hallituksen esityksen antamista.

Lausunto.pdf

Siirry sisältöön