fbpx

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on pyytänyt lausuntoa Lapin hyvinvointialueen hankintastrategiasta.  Lapin kauppakamari ja Lapin Yrittäjät ry kiittävät elinkeinoelämän kuulemisesta ja jättävät lausunnon yhdessä.

Mielestämme Lapin hyvinvointialueen hankintastrategiassa kuvatut teemat, tavoitteet ja toimet ovat pääosin hyviä. Hyvinvointialueen hankinnoilla on iso vaikutus Lapin aluetaloudessa ja korostamme, että erilaisten tarjoajien osallistumisen mahdollistaminen sekä aluetaloudellisten vaikutusten huomiointi on tärkeää.

Strategialuonnoksessa on joitakin kohtia, joihin haluamme kiinnittää huomiota.

Toimintaympäristön analyysi

Hankintastrategiassa on oma osionsa toimintaympäristön analyysille, missä käsitellään myös ulkoisia tekijöitä. Mahdollisuuksissa on mainittu esimerkiksi paikallisten yritysten osallistumisen edistäminen. Lisäksi mainitaan, että hankinnoissa tulee ottaa huomioon alueen toimijat. Kannatamme vahvaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Toimintaympäristön mahdollisuudet keskittyvät hyvinvointialueen omaan toimintaan ja hankintatoimintaan. Mahdollisuuksia tulisi tarkastella laajemmin huomioimalla alueen toimijat, jolloin ratkaisuja löytyy palveluiden järjestelystä ja paikallisesta osaamisesta. Näiden mahdollisuuksien näkeminen tehostaa hankintatoimintaa.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemukseen keskittyvässä osiossa mainitaan, että hyvinvointialue hyödyntää oman henkilöstönsä laaja-alaista osaamista. Mielestämme paikalliset yrittäjät voisi nähdä tässäkin resurssina. Yrittäjille asiakaskokemuksen täytyy olla palvelun keskiössä ja mittarina sen laadulle on asiakkaiden pysyvyys. Yrittäjien täytyy kehittää palvelun laatua jatkuvasti ja ovat siksi asiakaskokemuksen ammattilaisia, joita hyvinvointialueen tulisi kuulla.

Talouden tasapaino

Talouden tasapainon ensimmäinen tavoite on osin ristiriidassa muun strategian kanssa. Yhteishankintojen hyödyntäminen säästösyistä on lyhytnäköistä. Mittariksi on asetettu yhteishankintojen mahdollisuuksien selvittäminen kaikissa hankinnoissa. Näemme tässä riskinä sen, että yhteishankintoja tehdään kaikissa paikoissa, joissa se on mahdollista ja tämä keskittää palvelutuotantoa liikaa. Yhteishankinta voi tehdä ostopalveluista niin suuria, että niitä voivat tarjota vain kansainväliset yhtiöt. Vaikka tämä toisi säästöjä itse hankintaan, vaarantuvat strategian asiakaskokemuksen ta-
voitteet. Lisäksi strategian vaikuttavuudessa viitataan sosiaaliseen kestävyyteen sidosryhmille, mitä ei voi edistää kustannuskeskeisillä hankinnoilla. Mielestämme vaikuttavuutta lisätään tuntemalla alueen toimijat ja kehittämällä palveluita yhteisesti ja asiakaskeskeisesti. Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksiin hankinnoissa tulee asettaa tavoitteeksi 100 %. Yhteishankintojen mahdollisuuksien selvittäminen ei saa olla tavoitteena kaikkien hankintojen osalta, vaan ainoastaan kun niiden asiakaskokemukselle tarjoama hyöty on merkittävä.

Osion yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu toimittajamarkkinoiden tunteminen, aktiivisen markkinavuoropuhelun käyminen ja yhteistyön kehittäminen merkittävimpien toimittajien ja sidosryhmien kanssa. Tarkemmassa toimenpiteiden kuvauksessa todetaan, että markkinavuoropuhelu toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa. Pidämme tärkeänä, että markkinavuoropuhelua ei rajattaisi tehtäväksi vain kynnysarvon ylittäviin hankintoihin, vaan se käytäisiin kaikkien tarkoituksenmukaisten hankintojen osalta. Sekä yrityskentän että hyvinvointialueen yhteisenä tavoitteena on hyvinvointialueen taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus. Yritysten mukaan ottaminen ja säännöllinen vuoropuhelu mahdollistavat taloudellisesti tehokkaiden ratkaisujen etsimisen yhdessä.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden arvioimiseksi oman tuotannon kustannusten tulee olla selvillä. Strategian tätä osiota ei voi lähteä tavoittelemaan, ennen kuin kustannukset on selvitetty aidosti. Elinkaarikustannusten arvioiminen on hyvä asia, mutta sen lisäksi tulisi huomioida välilliset kustannukset hyvinvointialueen omien toimintojen ulkopuolelle sekä eri toimialojen välillä.

Mittarit

Strategian useiden toimenpiteiden mittarina on K/E. Mielestämme näitä kohtia tulisi tarkentaa siten, että toimenpiteiden toteutumisen lisäksi niitä kehitetään ja arvioidaan, sekä tehdyt ohjelmat otetaan käyttöön niiden laatimisen lisäksi. Hankintastrategia sisältää paljon hyviä asioita, joista lappilaiset yrittäjät ovat samaa mieltä. Näihin yhteisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että strategian täytäntöönpano ja seuranta on myös kirjallisesti sovittu.

Yleistä

Hyvinvointialueen hankintastrategia käytännössä toteuttaa hyvinvointialueen palvelustrategiaa. Nyt palvelujen tavoitetason ja toteuttamismallin kuvaavan palvelustrategian tekeminen Lapissa on tietojemme mukaan vielä kesken. Jatkoa varten ehdotamme, että laajempi palvelustrategia olisi sidosryhmien nähtävillä, kun hankintastrategiaa käsitellään. Palvelustrategian ytimeen tulisi mielestämme nostaa monituottajuus ja kirjata strategiaan, että yritykset otetaan mukaan palvelutuotantoon nykyistä laajemmin ja yksityinen sektori nähdään aitona kumppanina palvelujen kehittämisessä. Näillä toimilla tuetaan tuottavuuden ja laadun paranemista.

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari

Ella-Noora Kauppinen
toimitusjohtaja
Lapin Yrittäjät ry

Kuva: Lapin materiaalipankki | Maija Hagberg

Siirry sisältöön