fbpx

Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys. Tavoitteena on, että Suomen nopeusrajoitusjärjestelmä on kokonaisuutena johdonmukainen. Taustalla päivityksessä on Suomen liikenneturvallisuusstrategian mukainen liikenneturvallisuuden nollavisio vuoteen 2050 mennessä eli 0 kuolemaa liikenteessä.

Väyläviraston ehdotus vaikuttaa koko Suomen teillä noin 1 800 kilometrin pituudella. Nopeusrajoitus alenisi niillä tieosuuksilla (valta-, kanta ja seututiet), joissa on yksi ajorata kumpaankin suuntaan ilman keskikaidetta. Näillä alueilla nykyiset 100 kilometriä tunnissa nopeusrajoitukset laskisivat 80 kilometriin tunnissa. Merkittävä osa teistä, joille kohdistuisi uusia alennettuja nopeusrajoituksista sijoittuisi esityksen mukaan Lapin maakunnan alueelle.

Lapin kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten laskemista, koska muutos heikentäisi merkittävällä tavalla Lapin eri alueiden saavutettavuutta, ja siten vaikeuttaisi lappilaisten elämää ja yritysten toimintamahdollisuuksia kasvattamalla logistiikan kustannuksia. Myös Lapin matkailukeskusten saavutettavuus heikkenisi. Saavutettavat hyödyt olisivat minimaalliset. Kielteisiä vaikutuksia on niin paljon, että niiden hyväksyttävyys ei esityksessä arvoiduin myönteisin vaikutuksin ole mitenkään perusteltavissa.

Esityksen vaikutuksista

Saavutettavuus ja matka-aika on pitkien etäisyyksien maakunnassa tärkeä niin sujuvalle arkielämälle, työvoiman saannille kuin elinkeinotoiminnan kehittämisen ja logistiikan kustannusten kannalta. Matka-aikojen pidentymiset heikentävät alueen houkuttelevuutta matkailijoiden, uusien asukkaiden ja yrityselämän kannalta. Matka-aikojen pidentyminen nostaa entisestään kuljetuskustannuksia kaikilla toimialoilla. Lappilaiset elinkeinoelämän toimijat ja yrittäjät joutuvat jo nykyisellään usein maksamaan muuta maata korkeampia kustannuksia pitkien välimatkojen takia. Muutos kasvattaisi matka-aikoja, heikentäisi palvelutasoa ja aiheuttaisi negatiivisia vaikutuksia Lapissa merkittävälle matkailuelinkeinolle.

Matka-aikojen pidentyminen vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta, monilla esityksessä mukana olevista tieosuuksista on työmatkapendelöintiä, korostuen etenkin Rovaniemen ympäristössä. Esitykseen oli kirjattu, että vaikutukset maakuntakeskuksien saavutettavuuteen ovat pienet. Tämä ei Lapin kauppakamarin näkemyksen mukaan pidä paikkaansa Lapissa. Lapin maakuntakeskuksen Rovaniemen saavutettavuus heikkenisi esityksen kautta merkittävästi.

Esityksellä ei ole oleellista vaikutusta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen Lapissa. Esityksessä mukana olevien teiden varsilla on vain hyvin vähäisessä määrin pyöräilyä ja kävelijöitä. Jalkaisin ja pyörällä liikkuminen tapahtuu pääosin alueilla, joissa on jo nyt alemmat nopeusrajoitukset (taajamat jne.). Lapissa koettu turvallisuus heikkenisi, sillä matka-aikojen pidentyminen heikentää esimerkiksi sairaalapalvelujen saavutettavuutta asukkaiden näkökulmasta. Lapin kauppakamarin tiedon mukaan nykyisiä tieliikenteen nopeuksia ei ole koettu turvallisuutta heikentäviksi tekijöiksi Lapissa.

Nopeusrajoitusten laskulla ei todellisuudessa ole esityksellä tavoiteltavan kaltaista myönteistä vaikutusta liikenneturvallisuuden parantamiseen Lapissa. Lapin liiton tiedon mukaan esitetyillä muutostiejaksoilla Lapissa on tilastotiedon mukaan tapahtunut v. 2018–2022 neljä kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista kolme sairaustapauksia ja yksi rattijuopumuksesta johtuva. Tilastotiedon mukaan syynä ei ole siis ollut ylinopeus.

Tilastokeskuksen vuoden 2023 ennakkotiedon mukaan henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista vain 4 % tapahtui Lapissa, mutta nopeusrajoitusten muutosehdotuksen tiejaksoista noin 40 % kohdistuisi Lappiin. Lapin kauppakamari korostaa, että merkittävää osaa uusista onnettomuuksien vähentämiseen tähtäävistä nopeusrajoituksista ei tule asettaa alueille, joissa onnettomuuksia tapahtuu vain vähän. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon alueen erityispiirteet, esimerkiksi se, että Lapissa teidän varret ovat vähäpuustoisempia ja näkymäalueet tästä syystä parempia kuin eteläisemmän Suomen tiheäpuustoisilla alueilla. Lisäksi kesän aikana Lapissa on valoisaa ympäri vuorokauden pidempään kuin muualla Suomessa.

Tietojemme mukaan vaikutusten arvioinnissa ei ole lainkaan otettu huomioon sitä, että nopeusrajoitusten alentaminen todennäköisesti johtaisi pitkiä etäisyyksiä kuljettaessa jonoutumiseen ja ohitustilanteiden määrän kasvuun ja sitä kautta myös lisäisi onnettomuusriskiä. Lapin kauppakamarin näkemyksen mukaan esityksen todellista vaikutusta liikenneturvallisuuteen ei ole arvioitu kunnolla, mikä heikentää koko esityksen perusteluiden uskottavuutta.

Liikenneturvallisuuden parantamisen keinoista

Lapin kauppakamari esittää, että liikenneturvallisuutta parannetaan ensisijaisesti muilla keinoilla kuin asettamalla saavutettavuutta heikentäviä uusia nopeusrajoituksia. Panostukset perusväylänpitoon ja tieverkon kuntoon ovat välttämättömiä. Pidämme erittäin huolestuttavana suuntaa, jossa maantieverkon kehittämistoimenpiteiden sijaan tehdään alueellista saavutettavuutta heikentäviä toimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten alentamisia.

Lapin kauppakamari huomauttaa lisäksi, että mikäli Suomessa haluttaisiin mennä kohti Ruotsin säännöstöä (100km/h vain tieosuuksilla, joissa on keskikaide) tulisi Suomen myös panostaa väylien kehittämiseen vastaavan tasoisesti.

Maanteiden nopeusrajoitukset ja liikennejärjestelmä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa ilman vähäliikenteisten teiden nopeusrajoituksien laskemista. Nyt voimassa olevassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa todetaan muun muassa seuraavaa: ”säilytetään elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta tärkeät yhteydet alueelta maakuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin keskuksiin” ja ” varmistetaan, että eri alueet ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa jollain kulkumuodolla tai niiden yhdistelmällä.” Näkemyksemme mukaan nyt tehty nopeusrajoitusten laskemista koskeva esitys heikentää näiden tavoitteiden saavuttamista.

Pohjois-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ovat: ”Kansainvälisten käytävien kehittäminen parantaa Pohjoisen ulkoista ja sisäistä saavutettavuutta”, Teollisuuden, alkutuotannon ja matkailun sekä sotilaallisen liikkumisen edellytykset paranevat” sekä ”Matka- ja kuljetusketjut sujuvoituvat pitkien etäisyyksien Pohjoisessa” Tieliikenteellä on merkittävä rooli Pohjois-Suomessa ja nopeusrajoitusten lasku heikentäisi edellytyksiä saavuttaa näitä tavoitteita.

Väyläviraston antama esitys on alueellisesti täysin epätasa-arvoinen ja sen vaikutukset kohdistuvat hyvin pitkälle Lappiin. Lapissa on hyvin rajallisesti vaihtoehtoja henkilöautolla liikkumiselle, jolloin esitetyt nopeusrajoitusmuutokset hankaloittaisivat Lapissa asuvien ja työskentelevien liikkumista sekä yritysten toimintaa nostamalla logistiikan kustannuksia.

Lapin kauppakamari esittää, että liikenneturvallisuutta parannetaan ensisijaisesti panostamalla tieverkon kuntoon. Alueen maanteiden nopeusrajoitusten määrittely tulisi tehdä alueella Lapin ELY-keskuksen toimesta ilman valtakunnan tason sitovaa ohjeistusta. Maanteiden nopeusrajoitukset pitää kytkeä tiekohtaiseen onnettomuus- ja riskitietoon, sekä tietoon alueellisista erityispiirteistä ja saavutettavuuden roolista alueen elinvoiman kehittymisessä.

Lisätietoja:

Lapin kauppakamari
Hanna Baas, johtaja, vaikuttaminen ja edunvalvonta, hanna.baas@chamber.fi, p. 040 665 8720
Liisa Ansala, toimitusjohtaja, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044 577 7514

Siirry sisältöön