fbpx

Nykyinen luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997. Nyt tehtävän uudistuksen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja parantaa luonnonsuojelulain toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

Lapin kauppakamarin mielestä monet lakiehdotukseen kirjatut uudistukset ovat tarpeellisia ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia. Lapin kauppakamari korostaa lausunnossaan, että luonnonsuojelun sovittaminen yhteen elinkeinojen harjoittamisen ja muiden koko yhteiskunnan kannalta tärkeiden maankäyttömuotojen kanssa on äärimmäisen tärkeää. 

Lakiehdotuksessa poistettaisiin voimassa olevassa laissa oleva viranomaisen mahdollisuus myöntää malminetsintään oikeuttava poikkeuslupa. Lapin kauppakamarin näkemyksen mukaan se ei ole yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta tarpeellista eikä järkevää, ja rajoittaisi elinkeinotoimintaa erityisesti Lapissa. 

Malmioiden kartoittaminen ja malminetsintä tuottavat tietoa luonnonvaroista pitkän aikavälin tulevaisuutta varten. Tiedon lisääminen on hyödyllistä, vaikka mahdollisesti löydettävää malmiesiintymää ei hyödynnettäisi kaivostoiminnassa lähitulevaisuudessa. Ilmastonmuutos voi pitkällä aikavälillä muuttaa suojellun alueen luontoa ja suojeluperusteena olevia luonnonarvoja, ja siten tehdä mahdolliseksi tarkastella alueen käytön vaihtoehtoja tulevaisuudessa uudelleen. Malminetsinnän toteuttaminen suojelualueella ei tarkoita, että alueelle perustettaisiin kaivos, sillä kaivoksen perustaminen käsitellään erillisessä prosessissa. 

Malminetsinnän estäminen suojelualueilla laissa asettaisi alueet Suomessa hyvin eriarvoiseen asemaan asian suhteen. Lapin pinta-alasta jopa kolmasosa on eriasteisesti suojeltua. 

Lapin kauppakamarin mielestä viranomaisella tulee jatkossakin olla mahdollisuus myöntää tapauskohtaisesti poikkeuslupa luonnonsuojelualueella tehtävälle malminetsinnälle. Nykyisenkaltainen poikkeuslupakäytäntö riittää varmistamaan, että malminetsinnän vaikutukset ympäristöön ovat minimaalliset. Viranomaisen päätöksenteko perustuu tietoon alueen erityispiirteistä sekä eri alojen vahvojen asiantuntijoiden arvioihin, ja viranomaisen harkintaan ja päätöksentekoon asiassa voidaan luottaa. 

Lapin kauppakamarin näkemyksen mukaan lainsäädännön tulee varmistaa luonnon monimuotoisuus ja luontoarvojen säilyminen, mutta samalla yhteen sovittaa suojelua muun yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömän toiminnan kanssa tasapainoisesti. 

Siirry sisältöön