fbpx

Lapin maahanmuuttostrategialuonnokseen liittyvässä lausunnossaan Lapin kauppakamari korostaa työperäisen maahanmuuton lisäämisen tärkeyttä ja peräänkuuluttaa sen osalta riittävän kunnianhimoisten määrällisten tavoitteiden asettamista. Monilla Lapin elinkeinosektoreilla on pula osaavasta työvoimasta.

Yleiset huomiot strategialuonnokseen  

Maahanmuuttostrategia ja sen toteutuksessa onnistuminen on erittäin tärkeää Lapin positiiviselle kehitykselle jatkossa. Pula osaavasta työvoimasta on jo yritysten kasvun rajoite monella Lapin keskeisellä toimialalla.  

Lapin maahanmuuttostrategian liitteenä olleen tilannekuvan mukaan vieraskielisten osuus Lapin väestöstä on toiseksi alhaisin kaikista maakunnista, ja maahanmuuttajien vuosittaiset määrät ovat laskeneet 2010-luvun aikana. Työperäisen maahanmuuton osalta tilanne Lapissa on moneen muuhun maakuntaan verrattuna heikko. Lappiin muutti ulkomailta kymmenen vuoden (2010–2020) aikana hieman yli 2 100 työllistä ja hieman yli 1 500 opiskelijaa. Työttömien ja työvoiman ulkopuolisten osuus Lapin maahanmuutossa on korkea muihin maakuntiin verrattuna, lisäksi Lapissa kouluttautuneista vieraskielisistä iso osa muuttaa pois pian valmistumisen jälkeen.  

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta ja yli 70 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä liiketoiminnan kehittämistä. Selkeästi eniten pulaa yrityksissä on ammatillisista osaajista. Osaajapula on myös kroonistunut, sillä se ei ole juurikaan helpottanut suhdanteiden heikkenemisestä huolimatta. Lisäksi yrityksistä noin 70 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2–3 vuoden aikajänteellä.  

Esitetty Lapin maahanmuuttostrategialuonnos on sisällöltään kattava. Työperäisen maahanmuuton lisääminen on strategiassa Lapin elinkeinojen kannalta kaikkein tärkein osa-alue. Tämän lisäksi haluamme kiinnittää huomiota myös tavoitetason määrittelyyn ja strategian toteutumisen varmistamiseen.


Lapin maahanmuuton visio  

Strategian mukaan visio on: ”Lappi on koti kaikille. Täällä on hyvä elää, asua, tehdä työtä, toimia yrittäjänä ja opiskella. Jokainen voi itse rakentaa Lapissa omannäköisensä elämän. Otamme tänne muuttavan vieraanvaraisesti vastaan työpaikalla, oppilaitoksessa ja vapaa-ajalla. Tuemme niin muuttajia kuin tänne jo muuttaneita. Kaikkia kohdellaan reilusti. Lappiin on helppo muuttaa ja juurtua.”  

Lapin kauppakamarin mielestä visioon tulisi nostaa mukaan tavoite työperusteisen maahanmuuton merkittävästä kasvusta. 


Strategialuonnoksessa esitetyt päämäärät ja toimenpiteet   

Strategiassa esitetyt päämäärät (juurtuminen, yhdessä onnistuminen, reilu kohtelu) ovat tärkeitä ja niistä muodostuu kattava kokonaisuus.  

Autamme juurtumaan -päämäärän toimenpiteisiin liittyen Lapin kauppakamari korostaa, että erityisen tärkeää on huolehtia maahan muuttaneiden palvelupolun toimivuus ja johtaminen mahdollisimman sujuvasti joko suoraan työhön tai työllistymiseksi tarvittavaan koulutukseen. Yhteistyö työelämän, yritysten ja oppilaitosten kanssa on tässä avainasemassa.  

Onnistumme yhdessä -päämäärän alla olevat toimet koskevat työperäistä maahanmuuttoa, jota pidämme strategiassa elinkeinoelämän kannalta keskeisimpänä osa-alueena.  

Työvoiman houkuttelun ja sen kohdentaminen elinkeinoelämän työvoimatarpeiden mukaisesti kansainvälisillä markkinoilla on yksi tärkeitä osa-alueita. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, ja onnistuminen vaatii suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja riittävää resursointia. Houkuttelutyössä vahvalla markkinointiviestinnän osaamisella on keskeinen rooli ja polku tulee johtaa inspiroinnin jälkeen konkreettiseen työpaikkatarjontaan. Hankkeilla saadaan toimien kehittämisvaiheeseen rahoitusta, mutta pitkäaikaisen rahoitus- ja toimintamallin varmistaminen on avainasemassa. Pidämme tärkeänä vuoropuhelua viranomaisten, markkinointia toteuttavan tahon sekä elinkeinon kesken, jotta houkuttelua kohdennetaan elinkeinon tarvitsemiin osaajiin.  

Työelämän vastaanottavuuden kehittämiseen strategiassa kuuluu työnantajien tukeminen maahanmuuttaneiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä.  Tähän liittyen Lapin kauppakamari huomauttaa, että pk-yrityksille tulee kehittää juuri niiden näkökulmasta toimivia ja helposti käytettäviä palveluja ja tukimuotoja. Asenteisiin vaikuttamisessa tulisi tuoda esiin myös maahanmuuttajia työllistäneiden yritysten kokemuksia ja konkreettisia onnistumisia.  

Strategiassa mainitaan myös kannustinmallin luominen ulkomaalaisten ja nuorten työllistämiseen sekä opiskelun ja työn yhdistävien vaihtoehtojen vahvistaminen ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen. Yritysten näkökulmasta oppisopimus on tällä hetkellä liian kallis ja hallinnollisesti raskas. Kehittäminen vaatii yrityksille suunnattua oppisopimustukea ja palkkakustannusten porrastamista.


Strategian tavoitetaso ja toteutumisen seuranta   

Strategian toteutumiselle on esityksessä määritelty seurantaindikaattorit mutta ei tavoitetasoja helposti arvioitavassa mitattavassa muodossa. Ilman selkeitä tavoitteita strategian onnistumisen seuranta on hankalaa.  

Lapin kauppakamarin mielestä tiettyihin keskeisiin osa-alueisiin tulee asettaa myös määrälliset ja työvoimapula huomioiden riittävän kunnianhimoiset tavoitteet. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi maahanmuuton kasvu ja maastamuuton väheneminen, ulkomaalaisten työllisten määrä, työperusteisen maahanmuuton lupien määrä, Lapissa opiskelleiden vieraskielisten toiminta 3 vuotta valmistumisen jälkeen ja kansainvälisten opiskelijoiden määrä.  

Suomen hallitus on linjannut aiemmin tavoitteeksi työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamisen vuoteen 2030 mennessä. Lapin osalta määrällisten tavoitteiden tulisi olla linjassa tämän kanssa.  

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi
Edunvalvontapäällikkö Hanna Baas, hanna.baas@chamber.fi 

 

Siirry sisältöön