fbpx

Matkailuala, sillä toimivat yritykset ja työntekijät ovat jo lähes kahden vuoden ajan kohdanneet mittavia rajoituksia. Yritykset ovat menettäneet rajoitusten vuoksi liiketoimintaa ja velkaantuneet. Alalta on myös siirtynyt työvoimaa muille aloilla, ja siitä johtuen alalla on merkittävä työvoimapula.

Yhden sektorin elinkeinotoiminnan voimakas rajoittaminen ei ole oikeudenmukaista, ja rajoitusten kestäessä, on se yrityksille taloudellisesti täysin kestämätöntä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että matkailualalla suuristakin asiakasmääristä huolimatta asiakastiloissa saatujen tartuntojen määrät ovat todella pieniä, etenkin ravintoloiden rooli tartuntojen leviämisessä on liioiteltu. Koronavirus leviää tällä hetkellä eniten yksityisillanvietoissa, ei niinkään ravintoloissa.

Lapin kauppakamari toteaa, että kaikkia ravintolarajoituksia tulisi tarkastella alueellisesti. Asiantuntijoiden mukaan (mm. LSHP ylilääkäri Broas 12.2.2022) mukaan Lapissa ei ole tarvetta anniskeluravintoloiden täyssulkuun eikä ruokaravintoloiden lyhennettyihin aukioloaikoihin, ja tällaiset toimet olisivat Lapissa ylimitoitettuja.

Koronatodistuksen käyttöönotto ilman alueella olevia viranomaisen määräämiä rajoitustoimia

Lakiesityksen mukaan toiminnanharjoittaja saisi päättää EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöönotosta myös ilman, että voimassa olisi erillisiä viranomaisen määräämiä rajoitustoimia. Erilaiset toiminnanharjoittajat ja tilaisuuksien järjestäjät saisivat covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä asiakkailta, sekä toimintaan ja tilaisuuksiin osallistuvilta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä lain nojalla. Säännös olisi voimassa muiden esittävien muutosten kanssa yhtä pitkän ajan eli 30.6.2022 asti.

Lapin kauppakamari kannattaa ehdotusta koronapassin vapaaehtoisesta käyttöönotosta yrityksissä. Koronatodistuksen asemaa elinkeinotoiminnan mahdollistamisessa on syytä vahvistaa.Toiminnanharjoittajan oikeus ottaa koronapassi käyttöön tukee palvelujen terveysturvallista tarjoamista sekä lisää elinkeinovapautta.

Ravitsemisliikkeiden velvoite edellyttää koronatodistusta asiakkailta valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan

Esityksen mukaan, jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi olisi välttämätöntä, voitaisiin valtioneuvoston asetuksella säätää tietyillä alueilla sijaitsevien ravitsemisliikkeiden velvoitteesta edellyttää asiakkaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Esityksen mukaan vastaavasti muiden toimialojen osalta kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto voisi velvoittaa päätöksessään rajoittamaan asiakasmäärää, toteuttamaan terveysturvallisuustoimia asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka edellyttämään EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä.

Lapin kauppakamari vastustaa valtioneuvoston asetuksella säädettävää koronatodistuksen edellytyspakkoa ravitsemisliikkeissä. Lapin kauppakamarin mielestä toiminnanharjoittajan tulee voida itse valita koronatodistuksen käyttöönoton ja muiden toiminnan rajoitusten noudattamisen väliltä. Tämä tukee toiminnanharjoittajan mahdollisuutta järjestää omaa toimintaansa parhaaksi katsotulla tavalla. Kaikki ravitsemisliikkeet eivät ole välttämättä ottaneet koronatodistusta käyttöön, vaan ovat valinneet muiden rajoitusten noudattamisen. Mikäli asetuksella annettaisiin velvoite koronapassin edellyttämiseen asiakkailta, aiheutuis näille yrityksille lisäkustannuksia.

Katsomme lisäksi, että myös ravitsemusliikkeiden osalta koronatodistuksen edellyttämisestä tai vaihtoehtoisista rajoitustoimista tulisi voida päättää alueella kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen tai aluehallintoviraston toimesta. Kullekin alueella oikeasuhtaisten toimenpiteiden tekeminen vaatii vahvaa tuntemusta alueen erityisoloista.

Lisäksi toteamme seuraavaa:

Matkailualan yritystoimintaa on merkittävästi rajoitettu, jotta voitaisiin suojella etenkin rokottamattomia kansalaisia.  Mielestämme rajoitustoimet tulisi rajata niihin kansalaisiin, jotka jättävät rokotteet ottamatta ilman lääketieteellistä syytä.

Lapin kauppakamari kannattaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n ehdotusta koronatodistuksen kansallisen käytön muuttamisesta niin, että koronatodistusta edellyttävien yritysten tiloihin pääsisi ainoastaan rokotteen tai sairastetun taudin kautta, ei negatiivistä testitulosta käyttäen (rokotepassi). Tällöin vaikka asiakastiloissa tulisikin tartuntoja, suojaavat saadut rokotukset tehokkaasti vaikeammilta tautimuodoilta. Kertyneen tiedon valossa voi todeta, että sairaalahoitoon covid-19 taudin vuoksi joutuvat enää rokottamattomat ja rokotetuista ainoastaan ne, joilla on jokin perussairaus taustalla.  Koronatodistuksen muuttaminen rokotepassiksi lisäisi mahdollisesti myös rokotekattavuutta.

Poikkeuksena tulisi ottaa huomioon ne, jotka eivät voi lääketieteellisistä syistä ottaa rokotetta tai asiakkaat jotka tulevat maista, joiden rokotetodistukset eivät kelpaa Suomessa tällä hetkellä. Heidän tulisi edelleen voida käyttää palveluja negatiivisella koronatestituloksella. Rokottamattomilla on edelleen mahdollisuus käyttää ns. välttämättömiä palveluja.

Koronatodistuksen käytön väliaikainen rajoittaminen pikaisella asetuksella hankaloittaa yritysten asemaa entisestää. Valtioneuvosto voi asetuksellaan väliaikaisesti rajoittaa koronatodistuksen käyttöä ravintoloissa, asiakas- ja osallistujatiloissa ja tapahtumissa. Koronatodistuksen käyttöä rajoittava asetus on ollut jo voimassa 24.12.2021 alkaen ja on voimassa tammikuun loppuun saakka.

Lapin kauppakamari katsoo, että koronatodistuksen käytön mahdollisuuden poistaminen Lapin matkailun kannalta kiireisimpään sesonkiin, oli elinkeinon kannalta erittäin huono päätös. Lapissa olevien tuhansien kansainvälisten asiakkaiden ruokailut ovat täysin ravintolapalvelujen varassa. Ravintoloiden sulkeminen alkuillasta on aiheuttanut suuria vaikeuksia tarjota ravitsemispalveluja kaikille niitä tarvitseville asiakkaille. Mikäli ravintolapalveluja ei pystyä takaamaan kaikille asiakkaille, alkavat kansainväliset matkanjärjestäjät todennäköisesti perua tuotantoaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaita ei enää olisi myöskään majoituspalveluissa eikä ohjelmapalveluissa.

Mikäli erittäin vakavan sairaanhoidon ylikuormittumisen vuoksi valtioneuvosto päätyy rajoittamaan koronapassin käyttöä väliaikaisesti, tulee se toteuttaa niin, että toiminnanharjoittajilla on aikaa valmistautua ja ennakoida ennen rajoituksen voimaan astumista. Koronapassin tarkoituksena oli lisätä ennakoitavuutta ja yritysten mahdollisuutta suunnitella liiketoimintaa ja palvelujen tarjoamista. Koronapassia käyttämällä toiminnanharjoittajan tulee välttyä muilta rajoituksilta.

Lapin kauppakamari lisää, että taudin leviämisen estämisessä huonosti toimivien elinkeinoja koskevien rajoitusten käyttöä ei tule jatkaa, ja kaikista toiminnan rajoituksista tulee luopua heti, kun ne eivät ole täysin välttämättömiä sairaanhoidon kapasiteetin turvaamiseksi.

 

Lisätietoja: Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044-5777514

Siirry sisältöön