fbpx

Kekuskauppakamari julkaisi kaikkien kauppakamareiden teemat EU-vaaleihin. Lapin kauppakamari haluaa vielä alleviivata Lapin elinkeinoelämän kannalta tärkeitä näkökulmia. Mutta miksi meidän pitää olla kiinnostuneita EU:sta?

EU vaikuttaa laajasti elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittymiseen. Se vaikuttaa vientiin, talouteen, turvallisuuteen ja liikenteeseen. EU:ssa tehtävät päätökset luovat pohjan kansalliselle säätelylle. Esimerkiksi liikenteen osalta 70 % sääntelystä tulee EU:sta​. Suomalaiset yritykset hyötyvät kilpailukykyisestä, houkuttelevasta, avoimesta ja vahvan talouden EU:sta​. Yritykset myös hyötyvät siitä, että pelisäännöt ovat sisämarkkinoilla kaikille samat.

 

Lapin elinkeinoelämän kolme EU-teemaa

Lapin elinkeinoelämän kolme tärkeintä teemaa tuleviin EU-vaaleihin ovat:

Liikenne. Pohjoisen kilpailukyvyn kannalta logistiikan toimivuus on ykkösasia​.
Puhdas ja vihreä siirtymä. Kestävän kasvun pohja luodaan pohjoisessa.
Koheesiopolitiikka. Potentiaalin hyödyntäminen alueiden omien vahvuuksien pohjalta​

Sääntelyvyörystä kilpailukyvyn kasvattamiseen!

Menestyvä Eurooppa huomioi pohjoiset alueet ja hyödyntää pohjoisen potentiaalin täysimittaisesti.​ Pohjoisen entistä parempi menestyminen on koko EU:n etu. Tasapainoinen talous ja alueiden kehitys vahvistaa koko unionia. ​Pohjoiset alueet ovat nykytilanteessa avainasemassa koko EU:n kehityksen, turvallisuuden ja kilpailukyvyn kannalta.​

Suomen pitää panostaa ennakkovaikuttamiseen ja vaikuttamisyhteistyöhön pohjoisten kumppanien, kuten Ruotsin kanssa. Yhteistyöllä pohjoiset erityiskysymykset saisivat painoarvoa.

Liikenne

Rajat ylittävien liikenneväylien kehittäminen pohjoisilla alueilla kohti länttä vahvistaa koko Euroopan unionin turvallisuutta. Tämä kehitys tukee myös vihreää siirtymää ja lisää EU:n sisäistä yhtenäisyyttä. Pohjoisen TEN-T-verkon laajentaminen on keskeinen osa tätä prosessia. EU:n tuki on välttämätöntä näille rajat ylittäville liikenne- ja infrastruktuurihankkeille, joissa yhteydet ovat tällä hetkellä puutteelliset. On tärkeää huomioida myös itäisen ulkoraja-alueen erityisasema.

Liikenteen päästöjä pitäisi pyrkiä vähentämään tavalla, joka säilyttää kuljetusalan kilpailukyvyn koko unionissa. Liikenteen kehittämiseen tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja säätelyssä on otettava huomioon pohjoisen erityisolosuhteet, kuten pitkät etäisyydet ja kumipyöräliikenteen rooli.

Puhdas ja vihreä siirtymä

Kestävä kasvu ja puhdas siirtymä ovat Euroopan tulevaisuuden kasvun ajureita. Tavoitteenamme on edetä kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa. On tärkeää siirtyä sääntelykeskeisestä lähestymistavasta kilpailukyvyn lisäämiseen, vähentämällä yritysten raportointivelvoitteita ja parantamalla säätelyn yritysvaikutusten arviointia.

Ilmastotoimien toteutuksessa on huomioitava erityisesti pohjoisen elinkeinojen kilpailukyky ja olosuhteet. EU:n tulisi lisätä omavaraisuuttaan vihreän siirtymän mineraalituotannossa, hyödyntää kestävästi pohjoisen mineraalivarantoja, nostaa jalostusastetta, edistää kiertotaloutta sekä panostaa tutkimukseen ja kehitykseen. Metsiin liittyvissä säädäntövalmisteluissa on varmistettava, että pohjoisten alueiden erityispiirteet ja metsäsektorin aluetaloudellinen merkitys otetaan huomioon.

 

Koheesiopolitiikka

Lapin ja Pohjois-Suomen strateginen merkitys EU:n huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle korostuu nykyisessä globaalissa kriisitilanteessa. Turvallisin raja on asutettu raja.

On olennaista turvata erityisrahoitus harvaanasuttujen pohjoisten alueiden kehityserojen tasaamiseksi, vahvistaa alueen kilpailukykyä ja hyödyntää sen täysi potentiaali. Rahoituksen riittävä taso on taattava ja kehittäminen tulee toteuttaa aluelähtöisesti. Joustavuus auttaa vastaamaan alueen erityishaasteisiin ja realisoimaan potentiaalin paikallisista lähtökohdista käsin. Erityisesti PK-yritysten rooli alueen elinvoiman kasvattajina on tunnustettava.

Siirry sisältöön