fbpx

Kysymykset:

1. Tukikaudeksi esitetään 1.11.2020-28.2.2021. Pidättekö neljän kuukauden tukikautta sopivana ajanjaksona ottaen huomioon, että vertailukausi on 1.11.2019-29.2.2020

Esitetty tukikausi on hyvä. Joillakin Lapin yrityksillä liikevaihto on voinut kiinalaisten matkailijoiden määrän vähentymisen vuoksi laskea jo helmikuussa 2020. 

Tämä mahdollisuus pitäisi ottaa näiden yritysten kohdalla huomioon ja lyhentää tarvittaessa tukikausi tammikuun 2020 loppuun.

Helmikuusta 2021 eteenpäin koronapandemian loppuun saakka tulisi kustannustukia jatkaa tarpeen vaatiessa (4,5,6 jne) niin kauan kuin matkailua joudutaan rajoittavia vaikutuksia. Vertailukuukausien tulee olla näissä uusissa tukipaketeissa vuodelta 2019, joka on edellinen normaali ajanjakso.

2. Toimialarajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, mutta valtiokonttori voi myöntää tukea harkinnanvaraisesti yritykselle, jonka liikevaihto on laskenut Covid-pandemiaan liittyvistä syistä. Pidättekö toimialarajoituksen säilyttämistä hyvänä, ottaen huomioon, että asetuksessa määriteltyjen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea tukea myös?

Toimialarajoitus voidaan hyväksyä.

3. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut 30% vertailukauteen verrattuna. Onko 30 prosenttia sopiva tuen määräytymisen edellytyksenä? 

Liikevaihdon laskeminen 30% voisi olla tuen saamisen edellytys, mutta yrityksen omavastuun tulisi olla pienempi, esimerkiksi 20%

4. Tuen enimmäismääräksi ehdotetaan 1 000 000 euroa. Onko enimmäismäärän taso mielestänne riittävä? 

Tuen esitetty enimmäismäärä ei ole riittävä. Se pitäisi nostaa EU:n komission mahdollistamalle maksimitasolle eli 10 miljoonaan euroon. Riittävän korkea tukitaso on välttämätön varsinkin Lapin matkailuyritysten kilpailukyvyn kannalta, koska esimerkiksi naapurissa Ruotsissa on jo aiemmin tukitasona ollut 30 miljoonaa kruunua eli noin 3 miljoonaa euroa. Ruotsissa on voimakkaasti tuettu matkailun veturiyrityksiä, jolloin tukivaikutus on ulottunut niiden alihankkijayrityksiin ja vaikuttanut myös niiden työllistämismahdollisuuksiin. Korkeammalla tukitasolla on samat vaikutukset myös Lapissa, jossa suurten ja keskisuurten yritysten alihankintaverkostoissa saattaa olla satoja runsaasti työllistäviä pieniä alihankintayrityksiä, joiden kilpailukykyyn ja toimintaa vaikuttaa nimenomaan veturiyritysten mahdollisimman hyvä selviytyminen koronakriisistä.

Tuki pitää muuttaa lisäksi nykyisestä konsernikohtaisesta yrityskohtaiseksi, koska konsernin sisällä   voi olla eri tilanteessa olevia yrityksiä. Samassa konsernissa voi olla varsin erilaisia toimialoja edustavia ja erilaisessa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä, joita korona pandemia on kohdellut eri tavalla kuin toisia. Tuki jää suhteellisesti ja vaikutuksiltaan konserniin kuuluvissa yrityksissä huomattavasti yksittäistä samankokoista yritystä pienemmäksi.

5. Joustamattomat kustannukset (Valtiokonttori voi hyväksyä joustamattomat kulut yrityksen ilmoituksen mukaan ja joustamattomien kulujen määritelmää tarkennettaisiin esityksessä ja perusteluissa. Onko joustamattomien kulujen määritelmä riittävä ja kattaako se riittävässä määrin yrityksille syntyneitä joustamattomia kustannuksia )

Esityksessä mainitut vuokratyökustannukset pitäisi määritellä väljemmin. Lisäksi joustamattomiin kustannuksiin pitää lisätä palkkojen sivukulut, aluemarkkinointiorganisaatioiden tai reittipoolien jäsenmaksut, kaluston osamaksut ja poistot.

6. Kustannustuen laskentakaava

Pienempien yritysten tuen määrittely uudella tavalla on hyvä. Yritysten omavastuuosuutta tulee pienentää nykyisestä vähintään 20% tasolle.

7. Lausunnonantajan lausunto/muuta merkittävää

Edellä mainittuihin kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta Lapin kauppakamari korostaa, että kustannustuen konsernikohtaisuus on syytä viimeistään tässä vaiheessa muuttaa yrityskohtaiseksi, jotta varsinkin matkailutoimialan kilpailukyky säilyy riittävänä Ruotsin ja Norjan pohjoisiin alueisiin verrattuna.

Myös maksimaalinen tukitaso on Lapissa kilpailukykytekijä, joka heijastuu matkailun veturiyritysten kautta satoihin alihankintayrityksiin. Tukitason korottaminen EU:n komission sallimalle 10 miljoonan euron tasolle on merkittävä myös aluetaloudessa Lapissa. Suomen on käynnistettävä tukitason nostoon tarvittava notifikaatiomenettely EU:n komission kanssa välittömästi.

Pandemia näyttää kestävän vielä kuukausia, joten uusia kustannustukia tarvitaan edelleen, Seuraavien kustannustukien (nro 4 ja 5, jne) valmistelu on käynnistettävä välittömästi matkailuyritysten vaikean tilanteen vuoksi ja turhien konkurssien ja irtisanomisten välttämiseksi.

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön