fbpx

Rajat ylittävän kuluttajakaupan arvonlisäverotus uudistuu 1.7.2021 alkaen

Arvonlisäverolain kuluttajakauppaa koskevat säännökset muuttuvat 1.7.2021 alkaen arvonlisäverodirektiivin uusien säännösten mukaisesti. Hallitus on 25.2.2021 antanut esityksensä lainmuutoksista. Muutosten myötä arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenisi kaikkiin kuluttajille myytäviin palveluihin ja tavaroiden etämyyntiin kuluttajille. Samalla poistettaisiin myös maahantuonnin verovapaus enintään 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta viimeistään 1.7.2021 alkaen.

Kiinteistöinvestointien tarkistusvastuuta koskevan sääntelyn soveltaminen ja tulevaisuus pinnalla Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion myötä

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on antanut Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä arvonlisäverodirektiivin tulkintaa koskevan ennakkoratkaisun asiassa C-787/18. Ennakkoratkaisun mukaan kiinteistöinvestointien tarkistusvelvollisuutta koskevat Ruotsin kansalliset säännökset olivat direktiivin vastaisia. EUT katsoi, että kiinteistön ostajaa ei voitu velvoittaa oikaisemaan kiinteistöinvestoinneista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen perusteella, kun arvonlisäverovähennykset oli aikanaan tehnyt kiinteistön myyjä. 

Suomen arvonlisäverolain kiinteistöinvestointien tarkistamista koskevat säännökset ovat hyvin samankaltaiset kuin Ruotsin säännökset, joten tuomiolla tulee todennäköisesti olemaan vaikutuksia myös meillä. Tuomiolla voi olla jo nykylainsäädännössä vaikutuksia verovelvollisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kiinteistöinvestointien arvonlisäverosta, jonka lisäksi tuomio herättää kysymyksiä lakimuutosten tarpeellisuudesta myös Suomen arvonlisäverolain osalta. 

Covid-19 -epidemian torjuntaan liittyvät väliaikaiset verovapautukset

Suomen arvonlisäverolakiin on kesällä 2020 otettu käyttöön väliaikaiset säännökset tiettyjen covid-19 -epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden kuten erilaisten suojavarusteiden verovapautuksesta. Sääntelyn nojalla covid-19 -tartuntojen estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat ovat ns. 0-verokannan alaisia, kun ostaja on julkisen terveyden- ja sairaanhoidon tai sosiaalihuollon tuottaja, tai Tullin hyväksymä organisaatio. Sääntely on tarkoitettu koskemaan vastaavanlaisten tavaroiden hankintoja, joiden maahantuonti on väliaikaisesti vapautettu maahantuontiveroista EU-komission asetuksella. Väliaikaista sääntelyä on toistaiseksi jatkettu huhtikuun 2021 loppuun saakka.

Lisäksi hallitus valmistelee väliaikaista arvonlisäverolain muuttamista 0-verokannan soveltamiseksi covid-19 -rokotteiden ja testipakkausten sekä niihin läheisesti liittyvien palvelujen luovutuksiin. Lakiehdotus  perustuu EU:n arvonlisäverodirektiivin väliaikaiseen muutokseen ja lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle kiireellisenä viikolla 9. 

Valmisteverotusmenettelyn ja energiaverolainsäädännön uudistukset 1.1.2021 alkaen

Valmisteverotuksen verotusmenettely uudistui vuodenvaihteessa. Keskeisimpänä uudistuksena on valmisteveroasioinnin toteutus jatkossa pääasiassa OmaVerossa oma-aloitteisena ilmoittamisena, ilmoitusten antaminen pääasiassa yhtiökohtaisesti sekä ilmoitus- ja maksuaikataulujen yhdenmukaistaminen muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Muutoksilla on vaikutusta valmisteverovelvollisten ja luvanhaltijoiden lisäksi myös valmisteverollisten tuotteiden käyttäjiin, esimerkiksi energiaveroetuihin oikeutettujen energiatuotteiden käyttäjien asema on tunnistettu ja säännelty aiempaa tarkemmin.

Energiaverolainsäädännössä on vuoden alusta otettu käyttöön useita muutoksia erityisesti vero- ja palautustasoihin liittyen. Laajimpia uudistuksia ovat sähkön II-veroluokan verotason alentaminen EU:n minimitasolle heti 1.1.2021 alkaen sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautusten leikkaaminen ja poistaminen vaiheittain vuosina 2021-2024. Kaivostoiminta on energiaverotyöryhmän esityksestä poiketen ainakin toistaiseksi säilytetty energiaverotukiin oikeuttavaan teollisuuteen rinnastettavana toimintana. Energiaverotyöryhmä jatkaa edelleen selvityksiään energiaverolainsäädännön uudistamiseksi, joten lakimuutosehdotuksia on odotettavissa lisää lähitulevaisuudessa.

Juuso Stenius                                                                
Manager, Indirect taxation                                                 
+358 40 773 6337                                      
juuso.stenius@fi.ey.com                             

Maritta Virtanen
Associate Partner, Indirect taxation
+358 50 305 5708
maritta.virtanen@fi.ey.com

Siirry sisältöön